Sign in

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Basic Armenian Words and Phrases

Basic Armenian Words and Phrases

Greetings

Բարեվ
barheev!
Hello!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Good morning! (sg/pl)
Բարի օր
barhi orh!
Hello! (sg/pl)
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Good evening! (sg/pl)
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Good night! (sg/pl)
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Bye! (infml)
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Good bye! (fml.)

Important vocabulary

այո
ajo
yes
ոչ
votsh
no
միգուցե
migutse
maybe
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Thank you!
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
You’re welcome! (m/f)
ներողություն
neerhorutjun …
Excuse me, … (sg/pl)
ցավում եմ։
tsavum em.
I’m sorry. (m/f)
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) …
I (don’t) have …
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) …
We (don’t) have …
Կա (չկա)
ka (tshka) …
There is (no) …

Introducing yourself

Իմ անունը …
im anunae …
My name is …
Ես …
eess …
I’m from …
Ես … տարեկան եմ։
eess … tarheekan em.
I’m … years old.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
I am married. / I am not married.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)
Ես ճանապարհորդում եմ …
ees djana- parhorhdum em …
I’m traveling with …

Comprehension

Ես … չեմ խոսում
eess … tsheen chossum.
I don’t speak any …
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
I don’t understand that. (m/f)
Դուք … խոսու՞մ եք
duk … chossum eekh?
Do you speak … ? (m/f)
Այստեղ որ մեկը … խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae … chossum e?
Does anyone here speak … ?
անգլերեն
angleerheen
English
Ֆրանսերեն
frransseerheen
French
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Could you write that down please. (m/f)
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Could you please repeat that. (m/f)
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Just a moment please.
 

Popular Destinations

/VIEW ALL DESTINATIONS

Popular Tours

/VIEW ALL TOURS

WHY BOOK WITH US?

Best Price Guaranteed

Best Price Guarantee

Wide selection of Tours

Wide Selection of Tours

Fast and easy online booking

Fast & Easy Booking

Flexibility in tour changing

Custom Tours

Professional guide services

Professional Guide Services

Assistance in obtaining Travel Insurance

Travel Insurance Assistance

24/7 Customer Service

24/7 Customer Service

Discounted Tours

/VIEW ALL TOURS